ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 1/2560

26 ก.ค. 2560 13:04 น.

ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 1/2560 วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 8 ศูนยืราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์