“ยุติธรรม” จับมือ สพฐ. เสริมสร้างทักษะชีวิตด้านกฎหมายพื้นฐานแก่เด็กนักเรียน

9 ส.ค. 2560 16:04 น. 1,674 ครั้ง

เมื่อวันพุธที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.

นางกรรณิการ์ แสงทอง รองปลัดกระทรวงยุติธรรม

เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการจัดทำเอกสารเสริมสร้างทักษะชีวิต (Life Skill) ด้านกฎหมายพื้นฐาน

ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ กระทรวงยุติธรรม

จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างพื้นฐานความรู้ด้านกฎหมายที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน

ที่เน้นการเสริมสร้างทักษะชีวิต สำหรับเด็กนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓

โดยจัดทำเป็นคู่มือและการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนในเรื่องหลักคิดเกี่ยวกับความเป็นพลเมือง

การเคารพซึ่งกันและกัน การจัดการความขัดแย้ง การเรียนรู้ทักษะที่สำคัญในการดำรงชีวิต

และการป้องกันตัวเองจากภัยที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง

รวมทั้งการปลูกจิตสำนึกที่ดีในการอยู่รวมกันในสังคม

เพื่อนำมาเชื่อมโยงกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

โดยมีนางสุกัญญา งามบรรจง ที่ปรึกษาด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้ สพฐ.

พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

และผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายจากกระทรวงยุติธรรม รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมฯ

ณ โรงแรมรอแยลเบญจา สุขุมวิท ซอย ๕ กรุงเทพมหานคร

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด