การเปิดตัวรายงานการวิจัยปัญหาการค้ามนุษย์ จัดโดย UNODC และ TIJ

17 ส.ค. 2560 13:35 น.

UNODC และ TIJ ได้ร่วมกันจัดการเปิดตัวรายงานการวิจัยปัญหาการค้ามนุษย์จากประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมามายังประเทศไทย  เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ องค์การสหประชาชาติ โดยรายละเอียดของการประชุมมีดังนี้

๑.งานวิจัยชิ้นนี้เป็นความร่วมมือครั้งแรกระหว่างหน่วยงานสหประชาชาติและองค์กรในประเทศไทย ในการสำรวจสถานการณ์การค้ามนุษย์ในภูมิภาคนี้

๒.การค้ามนุษย์ในภูมิภาคนี้ส่วนใหญ่มักเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมประมงโดยกลุ่มเสี่ยง คือ เด็กและเยาวชน

๓.ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกันของ ๓ ประเทศ ทำให้เกิดปัญหาการค้ามนุษย์ และส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานสู่ประเทศที่มีเศรษฐกิจที่ดีกว่า

๔.การจัดการกับขบวนการค้ามนุษย์เป็นปัญหาของประเทศไทยเนื่องจากการกระทำผิดมีรูปแบบที่ซับซ้อน

๕.ผู้อพยพส่วนใหญ่เห็นว่า การย้ายถิ่นฐานและการเข้ามาทำงานอย่างถูกกฎหมายมีต้นทุนสูง และมีขั้นตอนทางราชการที่ซับซ้อน จึงทำให้การเข้ามาประเทศไทยอย่างผิดกฎหมาย มีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่า รวดเร็ว และสะดวก ส่งผลให้เกิดการลักลอบนำเข้าแรงงานข้ามชาติและแสวงหาประโยชน์จากแรงงานเหล่านี้ตามมา

๖.ความไม่เสมอภาคทางสังคม ความยากจน การขาดโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นแรงผลักดันที่ทำให้เกิดการฝ่าฝืนกฎหมายและเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์

๗.แนวทางแก้ไขปัญหา จึงจำเป็นต้องสนับสนุนและส่งเสริมเยาวชนที่ด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษาที่ดีและเข้าถึงการศึกษา

๘.จัดให้มีกรอบกฎหมายที่อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องสามารถสืบสวน จับกุมผู้ต้องหา อายัดและยึดทรัพย์ได้

๙.ควรมุ่งเน้นการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศในทุกระดับ โดยเฉพาะระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย