การประชุมคณะทำงานดำเนินการกิจกรรม 5ส ของกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง กระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ต.ส.น. ชั้น ๙ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์

5 ก.ย. 2560 11:24 น.