รมว.ยธ. เน้นให้ผู้ผ่านการอบรมนำความรู้และทักษะไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการสืบสวนปราบปรามยาเสพติด

7 ก.ย. 2560 15:27 น. 492 ครั้ง

สำนักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดอบรมหลักสูตรการฝึกร่วมทางยุทธวิธีการเผชิญเหตุสำหรับเจ้าหน้าที่สืบสวนปราบปรามยาเสพติด เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น    


               เมื่อวันพุธที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรและปิดการฝึกอบรม หลักสูตร “การฝึกร่วมทางยุทธวิธีการเผชิญเหตุสำหรับเจ้าหน้าที่สืบสวนปราบปรามยาเสพติด” ซึ่งเป็นหนึ่งในหกหลักสูตรการฝึกร่วมทางยุทธวิธี (T-SAFE) ประจำปี ๒๕๖๐ กำหนดจัดการฝึกอบรมระหว่างวันที่ ๒๘ สิงหาคม – ๖ กันยายน ๒๕๖๐ เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะความปลอดภัยในการรอดพ้นจากอันตรายในการปฏิบัติงาน โดยมีผู้สำเร็จการฝึกอบรมจำนวนทั้งสิ้น ๕๐ นาย ณ ลานศรียานนท์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

               รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดถือเป็นวาระสำคัญของชาติและเป็นงานที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญและมอบหมายให้สำนักงาน ป.ป.ส.เป็นหน่วยงานกลางในการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ จัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อมในการเผชิญเหตุที่อาจมีการขัดขืน ต่อสู้ หรือการใช้อาวุธ เพื่อให้มาตรการในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการสืบสวนปราบปรามยาเสพติดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและลดความสูญเสีย โดยคำนึงถึงความพร้อมของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติซึ่งจำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจตามหลักยุทธวิธี มีขั้นตอนการปฏิบัติที่แม่นยำ และมีการตัดสินใจที่ถูกต้องเหมาะสมควบคู่ไปกับการปฏิบัติการตามกฎหมาย หลักสิทธิมนุษยชนและแนวปฏิบัติของนานาชาติ โดยขอให้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ ตลอดจนนำไปถ่ายทอดให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเกิดความปลอดภัยทั้งต่อตนเองและประชาชน และขอให้มีการจัดฝึกร่วมทางยุทธวิธีอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยอาศัยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในประเทศและพัฒนาขยายความร่วมมือการฝึกร่วมระหว่างประเทศในโอกาสต่อไป

               สำหรับหลักสูตรการฝึกร่วมทางยุทธวิธี ภายใต้ชื่อ “T - SAFE” หมายถึง ความร่วมมือและความปลอดภัยของทีมประเทศไทย ทั้ง 4 เหล่า ได้แก่ พลเรือน ตำรวจ ทหาร และประชาชน ในลักษณะการฝึกร่วม(Joint Training) และฝึกผสมในการปฏิบัติการร่วม (Combined Training) โดยสำนักงาน ป.ป.ส.จะจัดการฝึกอบรมตามหลักสูตรมาตรฐานต่อไป เพื่อให้หน่วยงานสามารถนำหลักสูตรมาตรฐานไปใช้ประกอบเป็นแนวทางการจัดฝึกอบรมให้เหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงาน อันจะทำให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น                                                                                 

                                              **********************************

      

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด