โครงการตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดและศูนย์ยุติธรรมชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ จังหวัดมุกดาหาร


วันอังคารที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2560 15:43 น.

โครงการตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดและศูนย์ยุติธรรมชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ จังหวัดมุกดาหาร

รองปลัดกระทรวงยุติธรรม (นายวิทยา สุริยะวงค์) เจ้าหน้าที่ สยจ. และเจ้าหน้าที่ สชจ.สนย. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดและศูนย์ยุติธรรมชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 7 - 8 กันยายน 2560 ณ จังหวัดมุกดาหาร