โครงการตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดและศูนย์ยุติธรรมชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ จังหวัดระนอง


วันอังคารที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2560 15:51 น.

โครงการตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดและศูนย์ยุติธรรมชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ จังหวัดระนอง

รองปลัดกระทรวงยุติธรรม (นายธวัชชัย ไทยเขียว) เจ้าหน้าที่ สยจ. และเจ้าหน้าที่ สชจ.สนย. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดและศูนย์ยุติธรรมชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 4 - 5 กันยายน 2560 ณ จังหวัดระนอง