โครงการตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดและศูนย์ยุติธรรมชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ จังหวัดสระแก้ว


วันพุธที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2560 16:32 น.

โครงการตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดและศูนย์ยุติธรรมชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ จังหวัดสระแก้ว

ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม (พ.ต.ท.ดร.พงษ์ธร ธัญญสิริ) เจ้าหน้าที่ สยจ. และเจ้าหน้าที่ สชจ.สนย. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดและศูนย์ยุติธรรมชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 11 - 12 กันยายน 2560 ณ จังหวัดสระแก้ว