กระทรวงยุติธรรม ประกาศความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย ช่วยเหลือประชาชนตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ

15 ก.ย. 2560 09:55 น. 623 ครั้ง

          กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ประกาศความร่วมมือในการช่วยเหลือประชาชนตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้โดยง่าย สะดวกรวดเร็ว ทั่วถึง และเป็นธรรมกระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ประกาศความร่วมมือในการช่วยเหลือประชาชนตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้โดยง่าย สะดวกรวดเร็ว ทั่วถึง และเป็นธรรม

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น ๔ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีประกาศความร่วมมือในการช่วยเหลือประชาชนตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ เพื่อบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ แจ้งให้ประชาชนทราบถึงสิทธิที่พึงได้รับตาม พ.ร.บ. ฉบับดังกล่าว ซึ่งจะทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้โดยง่าย สะดวกรวดเร็ว ทั่วถึง และเป็นธรรม 

          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า ที่ผ่านมาประชาชนส่วนมาก ยังไม่ทราบถึงสิทธิตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ ทำให้เสียสิทธิในการเข้าถึงบริการของรัฐ ดังนั้น ภายใต้การดำเนินงานของรัฐบาลได้มีการประกาศนโยบายเรื่องการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยให้เข้าถึงความเป็นธรรมได้โดยง่าย รวดเร็ว กระทรวงยุติธรรม ในฐานะหน่วยงานหลักในการอำนวยความยุติธรรม จึงได้จัดทำยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม ให้เชื่อมโยงกับนโยบายดังกล่าวของรัฐบาลในด้านการอำนวยความยุติธรรมลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมและทำให้ประชาชนได้รับการบริการงานยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งการช่วยเหลือประชาชนตามพระราชบัญญัตินี้เป็นหนึ่งในแผนงานที่จะทำให้ประชาชนได้เข้าถึงความเป็นธรรมได้โดยง่าย สะดวก และรวดเร็ว นอกจากนี้ กระทรวงยุติธรรม ได้จัดโครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐ สู่ประชาชน โดยการลงพื้นที่เพื่อไปรับทราบปัญหาความเดือดร้อน นำไปสู่การให้ความช่วยเหลือในด้านกระบวนการยุติธรรม 

          สำหรับการประกาศความร่วมมือในการช่วยเหลือประชาชนตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ ในครั้งนี้ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยพนักงานสอบสวน มีหน้าที่แจ้งสิทธิให้แก่ผู้เสียหาย หรือทายาทที่มาร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข ให้ความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ผู้เสียหายหรือทายาทที่มารักษาในสถานพยาบาลทราบเกี่ยวกับสิทธิที่พึงได้รับ ตาม พ.ร.บ. ฉบับดังกล่าว ในส่วนของจำเลยในคดีอาญา ให้เจ้าพนักงานผู้ทำหน้าที่ปล่อยตัว ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในเรือนจำ ทัณฑสถาน รวมถึงสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนทุกแห่ง มีหน้าที่แจ้งสิทธิให้แก่จำเลยที่ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ถอนฟ้อง หรือศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดว่าจำเลยมิได้เป็นผู้กระทำความผิดหรือการกระทำของจำเลยไม่เป็นความผิด ซึ่งจากความร่วมมือนั้นจะทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้โดยง่าย สะดวกรวดเร็ว ทั่วถึง และเป็นธรรม

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด