กระทรวงยุติธรรม จับมือกระทรวงการคลัง ปราบปรามนายทุนเงินกู้นอกระบบโดยนำมาตรการทางภาษีมาบังคับใช้อย่างจริงจัง พร้อมจูงใจให้เจ้าหนี้นอกระบบเข้าร่วมโครงการพิโกไฟแนนซ์

15 ก.ย. 2560 14:51 น. 903 ครั้ง

                   เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. ศาสตราจารย์พิเศษ วิศิษฎ์ วิศิษฎ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย พันตำรวจเอกไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และ พันตำรวจโทวิชัย สุวรณประเสริฐ เลขานุการศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้ฯ เข้าพบหารือกับ นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร เพื่อส่งมอบข้อมูลและประสานความร่วมมือในการปราบปรามนายทุนเงินกู้ที่เอารัดเอาเปรียบประชาชน ภายใต้กรอบภารกิจของคณะกรรมการกำกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน ที่มีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานคณะกรรมการเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. ศาสตราจารย์พิเศษ วิศิษฎ์ วิศิษฎ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย พันตำรวจเอกไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และ พันตำรวจโทวิชัย สุวรณประเสริฐ เลขานุการศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้ฯ เข้าพบหารือกับ นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร เพื่อส่งมอบข้อมูลและประสานความร่วมมือในการปราบปรามนายทุนเงินกู้ที่เอารัดเอาเปรียบประชาชน ภายใต้กรอบภารกิจของคณะกรรมการกำกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน ที่มีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานคณะกรรมการ

                   ทั้งนี้ สืบเนื่องมาจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ดำเนินการกับทุนเงินกู้รายใหญ่ในความผิดอาญาฐานเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด ทางการสืบสวนยังพบว่า มีเงินหมุนเวียนจากการปล่อยกู้จำนวนมาก จึงได้ประสานข้อมูลให้กรมสรรพากรเพื่อนำมาตรการทางภาษีมาบังคับใช้กับนายทุนกลุ่มนี้อย่างจริงจัง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายทุนด้วยวิธีการอำพรางการให้กู้ยืมเงินเพื่อหวังดอกเบี้ยหรือผลประโยชน์ตอนแทนในจำนวนเงินที่สูง โดยส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรทำให้เสี่ยงต่อการสูญเสียที่ดินทำกินที่อยู่อาศัย กรอบการหารือในวันนี้เพื่อให้มีการบูรณาการแลกเปลี่ยนข้อมูลและวิธีการประสานงานเพื่อให้ดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ส่งมอบบัญชีรายชื่อนายทุนเงินกู้นอกระบบให้กับนายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร เพื่อดำเนินมาตรการทางภาษี จำนวน ๖ กลุ่ม วงเงินหมุนเวียนกว่า ๑,๔๐๐ ล้านบาท มีที่ดินรวมกันกว่า ๓,๔๐๐ ไร่ และมีข้อมูลว่าได้ฟ้องร้องบังคับคดีลูกหนี้กว่า ๑,๘๐๐ ราย ซึ่งการบูรณาการและแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกันอย่างใกล้ชิดเป็นการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลเรื่องการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน ในมิติของการดำเนินการอย่างจริงจังกับเจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบ

                   นอกจากนี้ กระทรวงการคลังเล็งเห็นความเดือดร้อนของประชาชนที่ต้องการเงินเพื่อใช้จ่ายยามฉุกเฉิน จึงได้เพิ่มช่องทางการเข้าถึงสินเชื่อในระบบพิโกไฟแนนซ์ เป็นสินเชื่อรายย่อยภายในจังหวัดให้กู้ยืมได้รายละไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท และเปิดโอกาสให้ผู้ที่ประสงค์ประกอบกิจการให้กู้ยืมเงินอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งต้องมีคุณสมบัติเป็นนิติบุคคล มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ล้านบาท สามารถยื่นคำขออนุญาตเป็นผู้ประกอบการสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์กับสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลังโดยตรง หรือยื่นเอกสารผ่านธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทุกสาขาทั่วประเทศ ทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก www.1359.go.th หรือโทรศัพท์สายด่วน ๑๓๕๙ ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง                    

***********************************

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด