โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพศูนย์ยุติธรรมชุมชน ระหว่างวันที่ 18 - 22 กันยายน 2560 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี


วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2560 16:40 น.

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพศูนย์ยุติธรรมชุมชน ระหว่างวันที่ 18 - 22 กันยายน 2560 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

ส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์ยุติธรรมชุมชนและยุติธรรมจังหวัด ได้จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพศูนย์ยุติธรรมชุมชน ระหว่างวันที่ 18 - 22 กันยายน 2560 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี โดยมีท่านรองกรรณิการ์ แสงทอง รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
- เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาศักยภาพ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจของยุติธรรมจังหวัดและกระทรวงยุติธรรม
- ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับทราบองค์ความรู้ และข้อมูลที่จำเป็นสำหรับนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานศูนย์ยุติธรรมชุมชนในพื้นที่
- ผู้เข้าร่วมโครงการมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานซึ่งกันและกัน
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เจ้าหน้าที่ สยจ. และผู้แทน ศยช. พร้อมเจ้าหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน
ทั้งนี้ ท่านศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดโครงการฯ ในวันที่ 22 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา