การประชุมคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดครั้งที่ 2/2560

25 ก.ย. 2560 10:57 น. 281 ครั้ง

                    พันตำรวจเอก ดร.ณรัชต์  เศวตนันทน์  อธิบดีกรมคุมประพฤติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดครั้งที่ 2/2560 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของกรมคุมประพฤติตลอดจนผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 2 ชั้น 8 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง กรุงเทพมหานคร
                     โดยในที่ประชุมได้มีการพิจารณาประเด็นต่างๆ ดังนี้ 1.การแต่งตั้งอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 แทนอนุกรรมการบางรายที่ขอลาออก  2.แก้ไขคำสั่งคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด เรื่องการเปลี่ยนชื่อคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด เขตพื้นที่ความรับผิดชอบและการแต่งตั้งอนุกรรมการและเลขานุการในคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดกรุงเทพมหานครตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 สำหรับรายละเอียดความคืบหน้าจะนำเสนอให้ทราบในโอกาสต่อไป

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด