กระทรวงยุติธรรมรับรางวัลเลิศรัฐในด้านความเป็นเลิศสาขาการบริการภาครัฐ และสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐

25 ก.ย. 2560 16:06 น. 1,623 ครั้ง

          เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๓๐ น. ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น ๘ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพฯ นางกรรณิการ์ แสงทอง รองปลัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย พ.ต.ท.วิชัย สุวรรณประเสริฐ เลขานุการศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม เข้าพบศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เพื่อส่งมอบ “รางวัลเลิศรัฐ” (Public Sector Excellence Awards : PSEA) ประจำปี ๒๕๖๐ ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
โดยสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้รับรางวัลในสาขาต่างๆ ดังนี้
          ๑) รางวัลสาขาการบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
          ๒) รางวัลสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
          โอกาสนี้ ปลัดกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า กระทรวงยุติธรรมมีผลงานที่ดีและมีคุณภาพอีกจำนวนมาก จึงขอให้ทุกคนเดินหน้าพัฒนาทำงานต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการจัดทำระบบฐานข้อมูลการกระทำผิดซ้ำ เพื่อสร้างประโยชน์ต่อการอำนวยความยุติธรรม
และแสดงให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญของการทำงานดังกล่าวด้วย
          สำหรับ “รางวัลเลิศรัฐ” เป็นรางวัลแห่งเกียรติยศที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการมอบให้หน่วยงานที่มุ่งมั่นปฏิบัติราชการจนประสบความสำเร็จและมีความเป็นเลิศในด้านต่างๆ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ และแสดงถึงความสำเร็จในการพัฒนาระบบการให้บริการและพัฒนาองค์กรของหน่วยงานภาครัฐในการปฏิบัติราชการยุค ๔.๐

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด