กระทรวงยุติธรรมแจงกรณีที่แอมเนสตี้อินเตอร์เนชั่นแนล ได้เรียกร้องให้ไทยดำเนินการยกเลิกโทษประหารชีวิต ต้องรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียตามแนวทางที่กำหนดไว้ในมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

12 ต.ค. 2560 06:35 น. 668 ครั้ง

            ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เห็นว่า บัดนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้ประกาศใช้แล้ว และมาตรา 77 ได้บัญญัติหลักเกณฑ์ในการพิจารณาร่างกฎหมายได้กำหนดให้รัฐพึงจัดให้มีการความรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น ปรับเปลี่ยนเกี่ยวกับโทษประหารชีวิตตามข้อเรียกร้องของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล หรือ องค์การนิรโทษกรรมสากล (Amnesty International) นั้น เป็นประเด็นที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง และการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจำเป็นต้องมีการแก้ไขกฎหมาย จึงต้องรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียในประเด็นนี้อย่างกว้างตามแนวทางรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่กำหนดไว้ และเสนอคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ
            โดยในระยะแรก เน้นการศึกษาในการเพิ่มดุลพินิจแก่ศาลที่จะลงโทษอื่นได้ในฐานความผิดที่มีโทษประหารชีวิตสถานเดียว เช่น อาจพิจารณาแก้ไขกฎหมายให้ระบุโทษครอบคลุมเป็นจำคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิตแทน และในระยะต่อไปจะได้มีการศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการไม่ใช้โทษนี้กับความผิดบางประเภทที่ไม่ได้สัดส่วนหรือไม่กระทบต่อชีวิตของบุคคลอื่น ซึ่งการดำเนินการในเรื่องนี้จำเป็นต้องใช้เวลาและรับฟังเสียงรอบข้างอย่างรอบคอบในการดำเนินการต่อไปก่อน

 

*************

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด