กรมบังคับคดีแถลงผลงานปีงบประมาณ 2560 ผลักดันทรัพย์สินได้กว่า 129,043 ล้านบาท สูงสุดในรอบ 7 ปี และแผนการดำเนินงานปีงบประมาณ 2561

12 ต.ค. 2560 16:23 น. 134 ครั้ง
วันนี้ (12 ตุลาคม 2560) เวลา 10.00 น. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้วยนางสาวรัตนาวดี สมบูรณ์ รองอธิบดีกรมบังคับคดี และนางศศิวิมล ธนศานติ รองอธิบดีกรมบังคับคดี แถลงผลการดำเนินงานของกรมบังคับคดีปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และแผนการดำเนินงานของกรมบังคับคดีปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ กลุ่มจัดการกลางด้านล้มละลาย ชั้น 1 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี กล่าวว่า กรมบังคับคดีได้มีแผนการดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยเน้น “เป็นธรรม ง่าย สะดวก และรวดเร็ว” ซึ่งมีแผนการดำเนินการที่สำคัญ 9 ประเด็นหลัก ดังนี้ 1.การเสริมสร้างความเติบโตและการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ 2.ด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี 3.ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการคดี 4.บูรณาการการทำงานร่วมกันในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 5.เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านการบังคับคดีและภารกิจที่เกี่ยวข้อง 6. พัฒนานวัตกรรมและระบบการทำงานโดยนำเทคโนโลยีมาใช้และลดขั้นตอนการให้บริการในการบังคับคดี 7.พัฒนาและปรับปรุงแก้ ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีความทันสมัย และมีมาตรฐานสากลและการบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 8. เป็นศูนย์กลางทางวิชาการด้านการบังคับคดีของกลุ่มประเทศอาเซียน และ 9. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร เน้นความเป็นสหวิชาชีพ และความเป็นมืออาชีพ และการบริหารจัดการ สำหรับผลการดำเนินงานของกรมบังคับคดี ในปีงบประมาณ 2560 ได้มีการผลักดันทรัพย์สินได้กว่า 129,043 ล้านบาท จากเป้าหมาย 100,000 ล้านบาท ซึ่งสูงสุดในรอบ 7 ปี โดยเฉพาะในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ จังหวัด ฉะเชิงเทรา ระยอง ชลบุรี สามารถผลักดันทรัพย์สินได้สูงกว่า ปี 2559 ร้อยละ 22.69 , 98.82 และ 10.38 ตามลำดับ และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีสูงกว่าผลงานปีที่ผ่านมา ถึงร้อยละ 58.58 คิดเป็นทุนทรัพย์ 6,380 ล้านบาท นอกจากนี้กรมบังคับคดีได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2559 (NACC Integrity Awards) และรางวัลเลิศรัฐ ด้านพัฒนาการบริการระดับดี ภายใต้ผลงาน “การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี” จากสำนักงาน ก.พ.ร. ซึ่งเป็นปีที่ 3 ที่กรมบังคับคดีได้รับรางวัลด้านพัฒนาการบริการระดับดีอย่างต่อเนื่อง และได้รับโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก GECCประจำปี 2560 และได้ผ่านการตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด