กระทรวงยุติธรรม โดย สำนักงาน ป.ป.ส. ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน ครั้งที่ ๑๐

12 ต.ค. 2560 17:08 น. 271 ครั้ง

 

          ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน ครั้งที่ ๑๐ โดยมี นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการ ป.ป.ส. พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมฯ ณ ห้องประชุมกฤษณะ ผลอนันต์ สำนักงาน ป.ป.ส. ดินแดง กรุงเทพฯ
โดยที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สิน ในปี พ.ศ.๒๕๖๐ ตาม พ.ร.บ.มาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.๒๕๓๔ โดยมีคำสั่งให้ตรวจสอบและยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้ต้องหาและผู้มีทรัพย์สินเกี่ยวข้อง จำนวนทั้งสิ้น ๑,๙๑๙ คดี มูลค่าประมาณ ๑,๖๖๗.๗๒ ล้านบาท ทั้งนี้ นับตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ จนถึงปัจจุบัน ได้มีคำสั่งให้ตรวจสอบและยึดหรืออายัดทรัพย์สิน ตาม พ.ร.บ. ดังกล่าว รวมจำนวน ๓๗,๗๗๘ ราย ยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ รวมมูลค่า ๒๑,๙๖๗.๕๒ ล้านบาท นอกจากนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาสำนวนคดีตรวจสอบทรัพย์สิน จำนวน ๑๔๘ คดี จำนวน ๔๔๕ ราย รวมมูลค่า ๖๕.๒ ล้านบาท

          ทั้งนี้ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้เน้นย้ำการจัดลำดับความสำคัญและเร่งด่วนของคดีที่จะต้องเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการฯ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งเน้นย้ำการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และตรงตามวัตถุประสงค์ในการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ตลอดจนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงาน ประเทศชาติ และประชาชน

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด