อธิบดีกรมคุมประพฤติมอบนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกรมคุมประพฤติ

19 ต.ค. 2560 13:38 น. 4,089 ครั้ง

         นายประสาร  มหาลี้ตระกูล  อธิบดีกรมคุมประพฤติได้มอบนโยบายการดำเนินงานของกรมคุมประพฤติแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมคุมประพฤติ ในการประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติครั้งที่ 8/2560 โดยมีนโยบายที่สำคัญ 5 ข้อดังนี้

นโยบายที่ 1 เสริมสร้างมาตรฐาน  พัฒนาคนให้เป็นมืออาชีพ  พัฒนางานตามมาตรฐานสากลติดตามประเมินผล  ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

นโยบายที่ 2 เสริมสร้างการมีส่วนร่วม  พัฒนากลยุทธ์และขับเคลื่อนการทำงานกับทุกภาคส่วน  พัฒนา อ.ส.ค. และเครือข่าย

นโยบายที่ 3 สร้างการรับรู้  พัฒนาระบบ เครื่องมือ และการประเมินผล

นโยบายที่ 4 บริหารยุทธศาสตร์และบริหารงบประมาณ  ถ่ายทอดและนำไปปฏิบัติมีวินัยในการบริหารงบประมาณ

นโยบายที่ 5 พัฒนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ  เชื่อมโยงข้อมูลใช้ IT และเทคโนโลยีในการให้บริการและแก้ไขฟื้นฟู

Probation คุมประพฤติ เป็นหลักประกันความปลอดภัยของชุมชน  และสร้างสมดุลระหว่างการแก้ไขฟื้นฟูและการบังคับใช้กฎหมาย

Professional เป็นมืออาชีพ

Proactive ทำงานเชิงรุก

Progressive พัฒนาให้ทันสมัย

            รายละเอียดสาระของนโยบายสามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://210.246.159.139/efile/dopdoc08.docx


 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด