ตราสัญลักษณ์กระทรวงยุติธรรม

16 ม.ค. 2560 14:28 น. 76,466 ครั้ง

แต่เดิมนั้นมีราชประเพณีพระราชทานพระราชลัญจกรแก่เสนาบดีเป็นตราประจำตัวเป็นเกียรติยศ ถ้าเสนาบดีผู้ใดพ้นไปจากตำแหน่งก็ต้องส่งคืน สำหรับเสนาบดีกระทรวงยุติธรรมเดิมนั้นใช้ตราจันทรมณฑล ซึ่งเป็นตราประจำตัวของ สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ ภายหลังพระราชทานเป็นตราตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงยุติธรรม ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.6) ปีพุทธศักราช 2459 ได้มีการเปลี่ยนแปลงตราตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงยุติธรรม เป็นตราพระดุลพาห

ตราพระดุลพาห มีลักษณะเป็นดวงตราใหญ่ มีรูปดุลขัดอยู่ที่ด้ามพระขรรค์ ตั้งอยู่บนพานกลีบบัวสองชั้น มีฐานสิงห์รอง มีลายกนกล้อมพระราชทานนามว่า ตราดุลพาห

ตราพระดุลพาห แปลความตามศัพท์ว่า เครื่องมือสำหรับชั่งหรือวัด ให้เกิดความเที่ยงธรรม ได้แก่ ตราชู คือเครื่องชั่งให้รู้หนักเบา แปลความตามนัย หมายถึง ความรับผิดชอบในการผดุงความยุติธรรมให้สถิตเสถียร สม่ำเสมอ ไม่เอนเอียงไปข้างฝ่ายใดด้วยอคติ