ป.ป.ส. ย้ำ การโพสต์ภาพ ข้อความซื้อ-ขายยาเสพติด ผ่าน Social Media มีความผิดตามกฎหมาย

5 พ.ย. 2560 11:10 น. 1,044 ครั้ง

         จากกรณีที่มีการโพสต์ภาพ ข้อความต่างๆ ผ่าน Twitter โดยใช้แฮชแท็ก #ไฮ มีการรวมกลุ่มกัน
ฉีดไอซ์เข้าเส้นรวมถึงการโพสต์ภาพ และข้อความในลักษณะของการสื่อสารที่ต้องการจะขายยาเสพติด
(Methamphetamine)บนเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างโจ่งแจ้ง ซึ่งเป็นการกระทำความผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติดบนเครือข่ายสังคมออนไลน์
         การโพสต์ในกรณีดังกล่าว เป็นความผิดฐาน “โฆษณายาเสพติดให้โทษ” ตามพระราชบัญญัติ
ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 48 กำหนดห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณายาเสพติดให้โทษ การโฆษณา
ตามมาตรา 4 ของพระราชบัญญัติดังกล่าวกำหนดว่า “โฆษณา” หมายความรวมถึง กระทำการไม่ว่า
ด้วยวิธีใดๆ ให้ประชาชนเห็นหรือทราบข้อความ เพื่อประโยชน์ในทางการค้า ทั้งนี้ ผู้โพสต์ภาพหรือ
ข้อความที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติดังกล่าว ตามมาตรา 89 กำหนดโทษไว้โดยต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี
หรือปรับตั้งแต่ 20,000 - 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากทำอย่างต่อเนื่อง มีโทษปรับวันละ
ไม่เกิน 5,000 บาท หรือไม่เกิน 2 เท่าของค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการโฆษณาตลอดระยะเวลาที่ยังฝ่าฝืน
นอกจากนี้ หากมีการซื้อขายยาเสพติดเกิดขึ้นตามที่โพสต์ ผู้โพสต์จะมีความผิดฐาน “จำหน่ายยาเสพติด
ให้โทษ” ส่วนผู้ซื้อ จะมีความผิดฐาน “ครอบครองยาเสพติดให้โทษ” และหากส่งไปยังผู้ซื้อใน
ต่างประเทศก็จะมีความผิดฐาน “ส่งออกยาเสพติดให้โทษ”
         นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการ ป.ป.ส. เปิดเผยว่า “สำหรับกรณีการกระทำความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติดบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ สำนักงาน ป.ป.ส. ได้ตั้งชุดปฏิบัติการเพื่อเฝ้าระวังปัญหา
อย่างใกล้ชิด เพื่อดำเนินการสืบสวน สอบสวน ตรวจสอบชื่อและที่อยู่ของเจ้าของเว็บไซต์หรือตัวผู้โพสต์
ภาพหรือข้อความ เพื่อติดตาม จับกุมมาดำเนินคดี รวมถึงการสืบสวนหาข่าวจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
โดยที่ผ่านมา (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2560) สืบพบการซื้อขายยาเสพติดในเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ จำนวน 58 บัญชีผู้ใช้งาน ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ส. จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป รวมทั้ง
ขอแจ้งเตือนประชาชน ครอบครัว สถานศึกษา ให้สอดส่อง ดูแล เด็กและเยาวชน ให้โพสต์ข้อความ
หรือใช้สื่อสังคมออนไลน์ไปในทางที่ถูกต้อง สร้างสรรค์ ถึงแม้จะไม่มีพฤติการณ์เที่ยวเตร่ คบเพื่อนที่มี
พฤติการณ์ไม่น่าไว้ใจ หากแต่หมกมุ่นกับ Social Media ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถเข้าไป
เกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้ นอกจากนี้ ขอเตือนว่า การฉีดไอซ์เข้าเส้นเลือดซึ่งเป็นกระแสสังคมออนไลน์
ในขณะนี้นั้นมีอันตรายมาก เนื่องจากเป็นการนำสารเสพติดเข้าไปในกระแสเลือดโดยตรงจึงทำให้
ออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วรุนแรง และนอกเหนือจากการออกฤทธิ์ของเมทแอมเฟตามีนแล้ว ก็อาจได้รับ
สารปนเปื้อนอื่นๆ ที่เกิดจากการละลายไอซ์ในขณะฉีดเข้าเส้นเลือดซึ่งเป็นอันตรายถึงชีวิต และหาก
พบเห็นผู้กระทำความผิด สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน ป.ป.ส. 1386 ตลอด 24 ชั่วโมง”
ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย “สมัครใจเข้าบำบัด ไม่เสียประวัติ ไม่มีความผิด”
******************************************************************************
แจ้งเบาะแสยาเสพติด สายด่วน ป.ป.ส. โทร.1386

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด