กรมคุมประพฤติยกระดับงานคุมประพฤติสู่มาตรฐานสากล

6 พ.ย. 2560 14:59 น. 1,557 ครั้ง

กรมคุมประพฤติยกระดับงานคุมประพฤติสู่มาตรฐานสากล

          วันนี้ (6 พฤศจิกายน 2560) เวลา 9.00 นาฬิกา นายสมชาย เสียงหลาย ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดการสัมมนาผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พร้อมด้วยศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เพื่อมอบนโยบายกระทรวงยุติธรรมด้านการคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัด โดยมีนายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ และคณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติ เข้าร่วมการสัมมนาฯ ณ ห้องแซฟไฟร์ 202 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

           ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระะทรวงยุติธรรม กล่าวว่า งานคุมประพฤติต้องสนับสนุนนโยบายด้านการอำนวยความยุติธรรมและงานของพื้นที่ระดับจังหวัดไปจนถึงท้องถิ่น และเน้นการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อยกระดับงานให้เหนือกว่ามาตรฐาน

          อธิบดีกรมคุมประพฤติ เผยว่า สำหรับนโยบายกรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เน้นการพัฒนาระบบคุมประพฤติให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล การทำงานเชิงรุกเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม และกลไกในการบูรณาการกับคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) เพื่ออำนวยความยุติธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในชุมชน การสร้างการรับรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และภารกิจของกรมคุมประพฤติ รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ โดยผลักดันให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลผู้กระทำผิดร่วมกันในกระบวนการยุติธรรม หรือการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด เช่น เครื่องติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (EM) ซึ่งจะเช่าอุปกรณ์จำนวน 4,000 เครื่องต่อเนื่องจนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ Digital Service เพื่อเพิ่มช่องทางในการรายงานตัวของผู้ถูกคุมความประพฤติ และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานคุมประพฤติ ทั้งนี้ เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดกับการบังคับใช้กฎหมาย อันเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและเป็นหลักประกันความปลอดภัยของชุมชนจากผู้กระทำผิดในระบบการคุมประพฤติ

         อนึ่ง กรมคุมประพฤติ เป็นหน่วยงานหลักในการคุมประพฤติและแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน ได้แก่ การคุมประพฤติผู้ใหญ่ เด็กและเยาวชน และผู้ได้รับการพักการลงโทษหรือลดวันต้องโทษ รวมทั้งดำเนินการสงเคราะห์ผู้กระทำผิดระหว่างคุมประพฤติและภายหลังปล่อย เพื่อแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดให้สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม ตลอดจนแก้ปัญหาคดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม และปัญหาผู้ต้องขังล้นเรือนจำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด