“ยุติธรรม” หารือแนวทางการขับเคลื่อนการระงับข้อพิพาทของสถาบันอนุญาโตตุลาการ

10 พ.ย. 2560 17:05 น. 414 ครั้ง

 

     ในวันศุกร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๑ ชั้น ๙ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพฯ ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์
วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม 
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถาบันอนุญาโตตุลาการ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เพื่อพิจารณาการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ แบ่งเป็นแผนพัฒนาระบบ และแผนพัฒนาการให้บริการ โดยคณะกรรมการฯ ได้พิจารณางบประมาณในส่วนของแผนงานย่อย ดังนี้ แผนงานการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับสถาบันอนุญาโตตุลาการและบริการต่าง ๆ แผนงานการเข้าพบและสร้างเครือข่ายกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อเพิ่มการรับรู้และจำนวนคดี แผนงานการพัฒนาระบบบริหาร
เพื่อเพิ่มจำนวนคดี และแผนงานการฝึกอบรมเพื่อสร้างรายได้และคดี

     ในการนี้ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้เน้นย้ำให้สถาบันอนุญาโตตุลาการต้องจัดทำระบบติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ และใช้งบประมาณ
อย่างเหมาะสม คุ้มค่า โดยคำนึงถึงประโยชน์และเป้าหมายในการสร้างความรับรู้และสร้างความเชื่อมั่นของสถาบันอนุญาโตตุลาการให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนในภารกิจการระงับข้อพิพาททางเลือกและหาข้อยุติ
ในข้อพิพาทให้แก่ประชาชนทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรม รวมทั้งเป็นการยกระดับกระบวนการยุติธรรม
ของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด