“ยุติธรรม” ขับเคลื่อนหลักการสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน

14 พ.ย. 2560 07:34 น. 612 ครั้ง

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เปิดการอบรมระดับภูมิภาค เรื่อง “ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน” AICHA Training Programme On Business And Human Rights เพื่อให้การขับเคลื่อนหลักการสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ


          ในวันจันทร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมระดับภูมิภาค เรื่อง “ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน” AICHA Training Programme On Business And Human Rights โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights : AICHR) โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme : UNDP) และเครือข่ายความรับผิดชอบต่อสังคมอาเซียนภาคเอกชน (ASEAN CSR Network) จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่รัฐ ผู้แทนจากรัฐวิสาหกิจและภาคธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน หลักการสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (UN Guiding Principle on Business and Human Rights : UNGP) บทบาทความรับผิดชอบของรัฐต่อการเยียวยาการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยภาคธุรกิจ การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษชนในรัฐวิสาหกิจ รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับพัฒนาการ ปัญหา อุปสรรค ข้อท้าทาย ในประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคอาเซียน โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน เข้าร่วมอบรม ณ ห้องดุสิตธานี ฮอลล์ โรงแรมดุสิตธานี ถนนพระราม ๔ กรุงเทพฯ

          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า รัฐบาลไทย โดยนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้แสดงเจตนารมณ์ยืนยันนโยบายและความตั้งใจจริงของรัฐบาลในการขับเคลื่อนหลักการสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน และการจัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในการประชุมหลายเวที ทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับระหว่างประเทศ นอกจากนี้ หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย หอการค้าไทย และ Global Compact Network Thailand ยังได้ลงนามร่วมกันในปฏิญญาความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนหลักการสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย เพื่อยืนยันความพร้อมและความร่วมมือในการขับเคลื่อนด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนหลักการสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รัฐบาลได้มอบหมายให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการขับเคลื่อนการดำเนินงานเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ซึ่งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ การจัดตั้งคณะกรรมการกำหนดแนวทาง จัดทำ ติดตาม และประเมินผลตามแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน การลงพื้นที่ ๔ ภูมิภาค เพื่อเผยแพร่ความรู้และสร้างความตระหนักในหลักการสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน การจัดทำรายงานประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในภาคธุรกิจร่วมกับภาคประชาสังคม ผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และ Global Compact Network Thailand เพื่อรวบรวมข้อมูลประเด็นสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคอาเซียนว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน เป็นต้น ทั้งนี้ ประเทศไทยอยู่ระหว่างการจัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ซึ่งจะเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชนต่อไป

                                  ******************************

     

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด