รองปลัด ยธ. ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ด้าน IT ของกระทรวงยุติธรรมในงาน VMware vForum ๒๐๑๗

14 พ.ย. 2560 16:35 น. 145 ครั้ง

 

          ในวันอังคารที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ในฐานะผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ร่วมงาน VMware vForum ๒๐๑๗ และบรรยายวิสัยทัศน์ของกระทรวงยุติธรรมในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการยุติธรรม

          โดยรองปลัดกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า กระทรวงยุติธรรมมีเป้าหมายการดำเนินงานที่สำคัญ คือ ทำให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงบริการของกระทรวงยุติธรรมผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ซึ่งปัจจุบันกระทรวงยุติธรรมมีระบบประมวลผล Cloud Computing ของกระทรวงยุติธรรม เพื่อให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเชื่อมโยงข้อมูลผ่านเครือข่ายเดียวกัน และได้กำหนดให้ทุกหน่วยงานในสังกัด นำงานบริการประชาชนอย่างน้อย ๒ ประเภทเข้าสู่ระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบ Smartphoneอาทิ Application รู้หมด กฎหมาย ซึ่งภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ จะทราบว่ากระทรวงยุติธรรมมีงานบริการประเภทใดที่จะดำเนินการ ให้บริการประชาชนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ช่วงไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม - มีนาคม) จะทราบว่างานบริการดังกล่าวจะสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้ครบถ้วนหรือไม่

          ทั้งนี้ กระทรวงยุติธรรมเชื่อมั่นว่าภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ประชาชนจะสามารถเข้าถึงบริการของกระทรวงยุติธรรมผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ครอบคลุมทุกงานบริการ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด