สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมหารือเพื่อหาแนวทางจัดทำยุทธศาสตร์ กพยจ.เชียงใหม่

14 พ.ย. 2560 16:46 น. 223 ครั้งเมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายธวัช พันมา ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และ ผศ.ดร.สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ได้ร่วมประชุมหารือเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์การอำนวยความยุติธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ สำหรับนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) ในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เพื่อหาแนวทางในการจัดทำยุทธศาสตร์ กพยจ. ต่อไป

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด