กรมบังคับคดีประชุมหารือแนวทางปฏิบัติในการลงนัดนำเจ้าพนักงานบังคับคดีออกไปยึดทรัพย์สิน ขับไล่ รื้อถอน

14 พ.ย. 2560 18:24 น. 152 ครั้ง

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี เป็นประธานในการประชุมหารือเรื่องคดีค้างยึดทรัพย์สิน ขับไล่ รื้อถอน เกินกว่า 2 เดือน เพื่อหาแนวทางปฏิบัติในการลงนัดนำเจ้าพนักงานบังคับคดีออกไปยึดทรัพย์สิน ขับไล่ รื้อถอน ให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเป็นการอำนวยความยุติธรรม
ให้กับประชาชน ตามเจตนารมณ์พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 30) พ.ศ.2560 โดยมีนางสาวรัตนาวดี สมบูรณ์ รองอธิบดีกรมบังคับคดี นางศศิวิมล ธนศานติ รองอธิบดีกรมบังคับคดี นายพีระ อัครวัตร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม และคณะผู้บริหารกรมบังคับคดี พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกรมบังคับคดี ได้แก่ สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี  สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องคชสาร 1 อาคารกรมบังคับคดี

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด