กรมบังคับคดีจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับกฎหมายด้านการบังคับคดี แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยึด อายัด จำหน่ายทรัพย์สิน การจัดทำบัญชีรับ – จ่ายในคดีแพ่ง รุ่นที่ 4 จังหวัดชลบุรี

23 พ.ย. 2560 17:02 น. 26,055 ครั้ง

วันนี้ (23 พฤศจิกายน 2560) เวลา 13.30 น. นายพีระ อัครวัตร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับกฎหมายด้านการบังคับคดี แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยึด อายัด จำหน่ายทรัพย์สิน การจัดทำบัญชีรับ – จ่ายในคดีแพ่ง รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 23 - 24 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมดีวารี จอมเทียน จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 146 คน สำหรับการจัดโครงการฯในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องข้อกฎหมาย บทบาท ภารกิจ ระเบียบ อำนาจหน้าที่ของกรมบังคับคดีด้านการบังคับคดีแพ่ง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง คำสั่งที่เปลี่ยนแปลงไป และแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการบังคับคดีแพ่ง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน รวมทั้งสามารถนำความรู้ความเข้าใจที่ได้รับไปใช้ให้เกิดสัมฤทธิ์ผลได้ อีกทั้งให้ผู้เข้ารับการอมรมได้ร่วมแสดงความคิดเห็น และตอบข้อซักถามเพื่อเป็นประโยชน์ในการทำงานของกรมบังคับคดีต่อไป

 

ทั้งนี้ กรมบังคับคดีได้มีกำหนดจัดโครงการฯ ดังกล่าวต่อไปอีก 1 รุ่น ได้แก่รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมแมนติค รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครราชสีมา

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด