ยุติธรรมจังหวัดสงขลา ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการอำนวยความเป็นธรรม เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่

6 ธ.ค. 2560 16:49 น. 2,522 ครั้ง

           เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานยุติจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ให้คำปรึกษากฎหมายเกี่ยวกับการฟ้องคดีตามสัญญารับฝากเงิน พร้อมทั้งรับคำขอจากประชาชนกรณีขอค่าทนายความและค่าธรรมเนียมศาล ตาม พ.ร.บ.กองทุนยุติธรรม จำนวน 5 ราย
           และเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 นายเชิดชาย ช่วงเสน ยุติธรรมจังหวัดสงขลา ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) กับมหาวิทยาลัยทักษิณ และหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือประชาชน ภายใต้โครงการทักษิณถิ่นยุติธรรมนำยุติธรรมสู่สังคม ครั้งที่ 1 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและเสริมสร้างขีดความสามารถในการพัฒนาปรับปรุงกฎหมายในการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ รวมทั้งสร้างความร่วมมือทางวิชาการ ในการศึกษาวิจัย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานเพื่อหาแนวทางการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ณ ห้องศาลจำลอง ชั้น 4 อาคาร 17 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
          นอกจากนี้ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมอไทร ศูนย์ยุติธรรมชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขาว อำเภอจะนะ จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด