กรมคุมประพฤติร่วมประชุมด้านกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในเครือรัฐออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

8 ธ.ค. 2560 15:00 น. 26,144 ครั้ง

          ระหว่างวันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2560 กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม นำโดยนางจิราวรรณ ไชยวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เป็นผู้แทนกรมคุมประพฤติ เข้าร่วมการประชุมด้านกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในเครือรัฐออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ครั้งที่ 30 จัดโดยสมาคมอาชญาวิทยาแห่งออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ (Australian and New Zealand Society of Criminology – ANZSOC) ร่วมมือกับสถาบันอาชญาวิทยาแห่งเครือรัฐออสเตรเลีย (Australian Institute of Criminology – AIC) มหาวิทยาลัย Australian National University และมหาวิทยาลัย University of Canberra ณ กรุงแคนเบอร์รา เครือรัฐออสเตรเลีย
สำหรับการประชุมครั้งนี้ มีแนวคิดหลักคือ “มองอดีตเพื่อสรรค์สร้างอนาคต” (Acknowledging the past, imagining the future) เพื่อฉลองวาระครบรอบ 50 ปี ในการก่อตั้งสมาคม ANZSOC และทบทวนพัฒนาการขององค์ความรู้ด้านอาชญาวิทยานับแต่การก่อตั้งสมาคมจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคต โดยมีการนําเสนอผลงานวิชาการและการอภิปรายโดยนักวิชาการ นักวิจัย ผู้กําหนดนโยบายและผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาจากประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ รวมถึงประเทศอื่นๆ อาทิ อินเดีย ไต้หวัน และเกาหลีใต้ โดยมีหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ การศึกษาด้านอาชญาวิทยา การบังคับใช้กฎหมาย กระบวนการยุติธรรมทางอาญา การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด ความรุนแรงในครอบครัว และยาเสพติด ซึ่งการเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ เป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ในการดำเนินงานคุมประพฤติของไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลตามนโยบายของอธิบดีกรมคุมประพฤติ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด