TIJ ร่วมหารือกับ สกธ. เพื่อแลกเปลี่ยนความร่วมมือในการพัฒนาเพื่อยกระดับกระบวนการยุติธรรม

19 ธ.ค. 2560 07:34 น. 549 ครั้ง

          ในวันที่ 18 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมกิจการยุติธรรม 2 (JA2) นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม พร้อมคณะผู้บริหาร ได้ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร. สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมการวิจัยฯ เข้าร่วมในการประชุมด้วย ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ ได้มีการหารือเพื่อแลกเปลี่ยนความร่วมมือในหลายประเด็นคือ

          1. การประชุม(KM session) เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนกรอบการดำเนินงานด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมของทั้งสองหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการทำงานแบบบูรณาการสามารถเชื่อมโยงข้อมูลทั้งในส่วนของกรอบการพัฒนาภายในประเทศและในระดับสากล โดยมีประเด็นร่วมแลกเปลี่ยน ดังนี้
              - เป้าหมาย/ทิศทางการวิจัยการวิจัยด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรม โดยการกำหนดโจทย์วิจัยในปัจจุบันจะต้องคำนึงถึงยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติด้วย ซึ่งเป็นเป้าหมายทิศทางการวิจัยของประเทศ ที่มุ่งส่งเสริมให้การวิจัยนำไปสู่นวัตกรรมที่สร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม โดยประเด็นการวิจัยของ ยธ. ในปัจจุบันจะมุ่งเน้นการเชื่อมโยงข้อมูลกระบวนการยุติธรรม (Big data) และการส่งเสริมการเข้าถึงบริการของกระบวนการยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สำหรับประเด็นการวิจัยของ TIJ จะมุ่งประเด็นจากการประชุม Crime Congress เช่น การป้องกันการค้ามนุษย์ โดยมุ่งเน้นผู้ตกเป็นเหยื่อ หรือประเด็นการวิจัยที่ดำเนินการตามปฏิญญาสากล เช่น The Bangkok Rules การปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดผู้หญิงหรือกลุ่มเปราะบาง เป็นต้น โดยความความร่วมด้านประเด็นการวิจัย ได้มอบหมาย สวพ. เป็นผู้ประสานงานร่วมกับ TIJ ต่อไป

          2. ความร่วมมือสำหรับเวทีการนำเสนอผลงานวิจัย (Co -Research Forum) ซึ่งในส่วนของ สกธ. จะมีการจัดงาน Symposium ขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในประเด็นนี้ มอบหมาย สวพ. เป็นผู้ประสานเบื้องต้น ทั้งในหัวข้อ รูปแบบ และช่วงเวลาในการจัดประชุม

          3. ความร่วมมือสำหรับการจัดหลักสูตรฝึกอบรม มอบหมาย สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม (สพก.) ในการปรับหัวข้อการอบรม โดยให้มีความเชื่อมโยงกับมาตรฐานและบรรทัดฐานของสกประชาชาติด้วย รวมถึงการเชิญ TIJ ร่วมเป็นวิทยากร ในหลักสูตรที่ สกธ. จัดขึ้นด้วย

          4. ความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น การดำเนินงานตาม SDGs และประเด็นการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม มอบหมาย สนป. เป็นผู้ประสานงานกับ TIJ ต่อไป สำหรับประเด็นการจัดทำตัวชี้วัดกระบวนการยุติธรรม สกธ. และ TIJ ได้มีการประสานงานกันมาโดยตลอด เพื่อนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมต่อไป

 

 

*******************

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด