โโครงการส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาร่วมกับเครือข่ายในการป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน

25 ธ.ค. 2560 09:51 น. 811 ครั้ง

ในปีงบประมาณ 2561 กรมพินิจฯ โดยสำนักพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน ได้จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาร่วมกับเครือข่ายในการป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน โดยร่วมมือกับสถานศึกษาและเครือข่าย ในการป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระทำผิดของกลุ่มนักเรียนและนักศึกษาในสถานศึกษาโดยกำหนดให้มีสถานศึกษาต้นแบบในการป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน เพื่อให้เกิดการดำเนินการเป็นอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ซึ่งโครงการนี้มีโครงการนี้มีวัตถุประสงค์คือ เพื่อลดจำนวนของนักเรียน นักศึกษาที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม และเพื่อลดพฤติกรรมปัญหาของนักเรียน นักศึกษาที่เข้ารับกิจกรรม  โดยในปี 2561 นี้ได้กำหนดให้สถานพินิจฯดำเนินโครงการร่วมกับสถานศึกษาอย่างน้อย 6 สถานศึกษาโดยใน 6 สถานศึกษามีการดำเนินงานตามรูปแบบของสถานศึกษาต้นแบบอย่างน้อย 1 สถานศึกษา

นอกจากภารกิจในการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดแล้ว ยังมีภารกิจที่สำคัญอีกประการหนึ่งของกรมพินิจฯ และเป็นยุทธศาสตร์หลัก นั่นคือ บทบาทในการป้องกันการก่ออาชญากรรมในเด็กและเยาวชน (Crime Prevention) โดยการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ซึ่งภารกิจนี้ดำเนินการโดยการแสวงหาเครือข่ายความร่วมมือจากภาคประชาสังคมและหน่วยงานภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของกรมพินิจฯที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน เด็กและเยาวชนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม กรมพินิจฯ ได้เห็นถึงความสำคัญในการป้องกันการก่ออาชญากรรมในเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะช่วงวัยรุ่น ซึ่งเป็นวัยที่เริ่มมีปัญหาพฤติกรรมที่อาจส่งผลให้ต้องเลิกเรียนกลางคันหรืออาจถึงขั้นกระทำผิดได้ จึงได้ดำเนินโครงการการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพสถานศึกษาในการป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชน ตามแผนงาน “หนึ่งสถานพินิจฯ หนึ่งสถานศึกษา” ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2557 -2558 และได้ขยายการดำเนินกิจกรรมเป็น 1 สถานพินิจ 5 สถานศึกษา ในปี 2559 และ 1 สถานพินิจ 6 สถานศึกษา ในปี 2560 ตามลำดับ โดยสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ ๗๗ แห่ง ได้ดำเนินกิจกรรมเชิงป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน โดยได้รับความร่วมมือจากสถานศึกษาและเครือข่ายเป็นอย่างดี  ทั้งนี้ กรมพินิจฯ โดยสถานพินิจฯจังหวัดเชียงราย และโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม จังหวัดเชียงราย ได้รับรางวัลความเป็นเลิศการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2560 ประเภทรางวัลพัฒนาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม จากนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี จากผลงานเรื่อง “โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพสถานศึกษาและองค์กรเครือข่ายในชุมชนในการป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน ประจำปี 2559 (1 สถานพินิจ 1 สถานศึกษา)” ซึ่งมีสถานพินิจฯจังหวัดเชียงราย เป็นพื้นที่การตรวจประเมินการดำเนินงาน ในงานสัมมนาและพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2560 “พลิกโฉมภาครัฐด้วยนวัตกรรม” จัดโดยสำนักงานก.พ.ร.  เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา นอกจากนี้ โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมยังเป็นโรงเรียนต้นแบบที่มีศักยภาพในการป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน ตามโครงการดังกล่าวอีกด้วย

ลักษมัณ / ข่าว

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด