ประชุมการบูรณาการงานตรวจสอบภายใน ของหน่วยตรวจสอบภายใน กระทรวงยุติธรรม เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 3 ชั้น 8 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์

26 ธ.ค. 2560 15:09 น.