“ยุติธรรม” ขับเคลื่อนแนวทางจัดตั้งศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม (DXC) เป็นศูนย์ข้อมูลยุติธรรมแห่งชาติ

10 ม.ค. 2561 17:28 น. 3,207 ครั้ง

          ในวันพุธที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๑ ชั้น ๙ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
โดยมี นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อพิจารณาร่างแนวทางการยกระดับศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม (DXC)
เป็นศูนย์ข้อมูลยุติธรรมแห่งชาติ นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามและปรับปรุงแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๒ ซึ่งกำหนดให้การยกระดับศูนย์ DXC เป็นศูนย์ข้อมูลยุติธรรมแห่งชาติ เป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรมฉบับใหม่และนำสิ่งที่ศูนย์ข้อมูลยุติธรรมแห่งชาติต้องดำเนินการใน ๕ กลุ่มหลัก ประกอบด้วย ๑.ด้านข้อมูล ๒.ด้านบริการและแพลตฟอร์ม IT ๓.ด้านการบริหารจัดการ ๔.ด้านองค์ความรู้และบุคลากร และ ๕.ด้านการสนับสนุน มาเป็นกรอบในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและกระบวนการยุติธรรมฉบับใหม่ ทั้งนี้ ที่ประชุมให้ข้อสังเกตว่า ควรคำนึงถึงปัจจัยความสำเร็จในการขับเคลื่อน DXC ด้วย เช่น ปัจจัยด้านงบประมาณ บุคลากร และระบบต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานสามารถบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งให้บริการประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด