โครงการหลักสูตร "สร้างภูมิคุ้มกัน สานฝันเด็กและเยาวชนไทย" รุ่นที่ 3

12 ม.ค. 2561 11:14 น. 513 ครั้ง

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 14.30 น. นายอภิชาต จารุศิริ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ประสานกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 22/2558 เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือและกำหนดแนวทางในการดำเนินโครงการหลักสูตร "สร้างภูมิคุ้มกัน สานฝันเด็กและเยาวชนไทย" รุ่นที่ 3 โดยมี ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองทัพบก กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ในที่ประชุมได้มีการหารือเกี่ยวกับแนวทางในการดำเนินการตามโครงการหลักสูตร "สร้างภูมิคุ้มกัน สานฝันเด็กและเยาวชนไทย" รุ่น 3 ได้แก่ การจัดทำข้อมูลผู้เข้ารับการอบรม การติดตามเด็กและเยาวชนที่เข้ารับการอบรม การรายงานผลการดำเนินการและการติดตามเยี่ยมบ้านภายหลังการอบรม 
ทั้งนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ประสานกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 22/2558 ได้จัดโครงการหลักสูตร "สร้างภูมิคุ้มกัน สานฝันเด็กและเยาวชน" รุ่นที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมเด็กและเยาวชนที่มีพฤติกรรมในการแข่งรถในทางและให้คำแนะนำแนวทางกับผู้ปกครองในการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนที่มีพฤติกรรมในการแข่งรถในทาง ตามคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 22/2558 และคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 46/2558

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด