รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมญี่ปุ่น เข้าศึกษาดูงานศูนย์ฝึกฯสิรินธร

16 ม.ค. 2561 11:08 น. 397 ครั้ง

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2561 นางโยโกะ คามิกาว่า (H.E. Ms. Yoko Kamikawa) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมญี่ปุ่น และคณะ ได้เข้าศึกษาดูงาน และเยี่ยมชม ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร จังหวัดนครปฐม โดยมีนายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน นายบุญเลิศ แก้วจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกฯสิรินธร ผู้บริหารกรมพินิจฯ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ซึ่งผู้อำนวยการศูนย์ฝึกฯสิรินธร ได้บรรยายสรุปข้อมูล ให้แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และคณะ ได้ทราบเกี่ยวกับศูนย์ฝึกฯ อาทิ ประวัติการสร้าง การได้มาของวัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ ของศูนย์ฝึก การคัดเลือกเด็กและเยาวชนเข้ารับการฝึกอบรม จำนวนเด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกฯปัจจุบัน จำนวนเด็กและเยาวชนที่สำเร็จการศึกษา จำนวนเด็กและเยาวชนที่ประกอบอาชีพหลังออกจากศูนย์ฝึกฯ ความต้องการในการพัฒนาของศูนย์ฝึกฯ ผลงานของเด็กและเยาวชน จากนั้น ได้เยี่ยมชมหน่วยฝึกและอบรมวิชาชีพต่าง ๆ อาทิ แผนกช่างยนต์ ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศ เยี่ยมชมหอนอน ชมการขับรถขุดดิน(รถแมคโคร)โดยเยาวชน ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมญี่ปุ่น และคณะ ได้ร่วมกันปลูกต้นสนฉัตร ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำกระทรวงยุติธรรม และได้ชมการแสดงของเยาวชน ชุด ระบำพญาครุฑ และชิมกาแฟ (บาเรสต้า) จากฝีมือการชงของเยาวชนอีกด้วย

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด