ร่างขอบเขตของงาน และร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา งานจ้างก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรมจังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

18 ม.ค. 2561 16:58 น. 7724 ครั้ง

เอกสารแนบ