ยธ. อบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ครั้งที่ 3 จ.นครนายก

22 ม.ค. 2561 09:37 น. 498 ครั้ง

 

วันที่ 18 ม.ค. 61 นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ครั้งที่ 3 ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท จ.นครนายก

พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ เรื่อง รู้จัก กพยจ : บทบาทใหม่ของยุติธรรมจังหวัด ตามนโยบายของ พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ดังนี้

5 จำเป็นต่อเนื่อง – “อำนวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ ขจัดความทุกข์ยาก สร้างประชาสามัคคี ส่งเสริมคนดีสู่สังคม”

4 จำเป็นเร่งด่วน – “เร่งรัดต้านภัยยาเสพติด เร่งรัดปราบทุจริตคอร์รัปชัน คุ้มครองสิทธิเสรีภาพคู่คุณธรรม สร้างกระบวนการยุติธรรมให้ยั่งยืน”

3 จำเป็นยั่งยืน – สร้างการรับรู้กฎ-กติกา ร่วมพัฒนาเครือข่ายอาสา มุ่งเดินหน้าสามัคคี-ปรองดอง

และได้อธิบายถึง แนวทางการดำเนินงานในพื้นที่ โดยกำหนดกรอบในการจัดทำชุดความรู้ทางด้านกฎหมาย แบ่งออกเป็น 7 กรอบ ได้แก่
1 การขอความเป็นธรรมในคดีอาญา
2 ที่ดินทำกินและทรัพยากรธรรมชาติ
3 นิติกรรมสัญญาและการขอระงับข้อพิพาท
4 หนี้สิน การกู้ยืม การค้ำประกัน ดอกเบี้ย ฯ
5 การบังคับคดีและการล้มละลาย
6 การร้องเรียนกล่าวโทษเจ้าหน้าที่รัฐ
7 การคุ้มครองสิทธิ สิทธิมนุษยชน และการขอรับการเยียวยา

ช่วง เวลา 13:00 – 14:00 น.

ได้รับเกียรติจากตัวแทนของ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ บรรยายเรื่อง แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 ได้ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับที่มาของ “หลักสิทธิมนุษยชน” ที่ถือกำเนิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เนื่องจากมีผู้คนบาดเจ็บ และล้มตาย จากผลกระทบของสงครามจำนวนมาก ทำให้ทั่วโลกได้ตั้งองค์การระหว่างประเทศ ชื่อว่า “สหประชาชาติ” ขึ้น โดยมีหน้าที่สำคัญประการหนึ่งในด้าน สังคมและสิทธิมนุษยชน

หลักของสิทธิมนุษยชน แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่
1 สิทธิของพลเมือง คือสิทธิทั่วไปที่แต่ละบุคคลได้รับ
2 สิทธิทางการเมือง เช่น การแสดงออกทางการเมือง การเลือกตั้ง เป็นต้น
3 สิทธิทางเศรษฐกิจ เช่น การเลือกทำงานใดๆก็ตาม โดยได้รับค่าจ้าง เป็นต้น
4 สิทธิทางสังคม เช่น การเลือกคู่ครอง เป็นต้น
5 สิทธิทางวัฒนธรรม การนับถือศาสนา
ทั้งนี้ สิทธิ คืออำนาจอันชอบธรรมของแต่ละบุคคล ที่จะกระทำการใดๆ โดยต้องไม่ขัดต่อกฎหมายนั่นเอง

จากนั้น เวลา 14:00 – 17:30 น.
เป็นกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายเบื้องต้น ผ่านเกม “The Choice ทางเลือก ทางรอด” ดำเนินการโดย ทีมศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม” เนื้อหาเป็นเกมสมมติสถานการณ์จำลองด้านหนี้นอกระบบ และให้สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันตัดสินใจเลือกทางที่คิดว่าถูกต้องเหมาะสม ซึ่งผู้เข้าอบรมได้ให้ความสนใจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันเป็นอย่างดี

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด