สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรมรับสมัครสมาชิกเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 14 และรับสมัครผู้สอบบัญชีภาคเอกชน ประจำปี 2561

24 ม.ค. 2561 10:45 น. 13,768 ครั้ง

ประกาศรับสมัครสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จำกัด

รับสมัครสมาชิกเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 14
- รายละเอียดเพิ่มเติม http://coopmoj.org/show.php?No=1930

รับสมัครผู้สอบบัญชีภาคเอกชน ประจำปี 2561
- รายละเอียดเพิ่มเติม http://coopmoj.org/show.php?No=1931

ระยะเวลาการรับสมัคร
ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2561 - 31 มกราคม 2561

วิธีการสมัคร
1.สมัครด้วยตนเอง โดยยื่นใบสมัครได้ที่ สหกรณ์ออมทรัพย์
กระทรวงยุติธรรม จำกัด ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคาราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 6
2.สมัครทางไปรษณีย์ โดยส่งใบสมัครได้ที่
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
อาคาราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 6 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด