ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม พร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน

2 ก.พ. 2561 14:36 น. 4,600 ครั้ง

        ในวันศุกร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม ชั้น ๒ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานด้านการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน ของศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม โอกาสนี้ได้ตรวจเยี่ยมระบบการให้บริการด้านงานยุติธรรมแก่ประชาชนในด้านต่างๆ อาทิ การให้บริการของกองทุนยุติธรรม สำนักงานกองทุนยุติธรรม ตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘และการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญากรณี เจ็บ ตาย ตาม พ.ร.บ. ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ รวมถึงงานบริการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่ประชาชนจากคลินิกยุติธรรม กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม พร้อมนี้ ได้ให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจต่อการปฏิบติหน้าที่ และได้เน้นย้ำเรื่องการปฏิบัติงานโดยขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคนให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มความสามารถ รวดเร็ว เป็นธรรม และเต็มใจให้บริการนอกจากนี้ ยังกล่าวทักทายและให้กำลังใจแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและมาขอรับความช่วยเหลือจากกระทรวงยุติธรรม ณ จุดให้บริการต่างๆ อีกด้วย

         ทั้งนี้ หากประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม สามารถร้องเรียน ร้องทุกข์ ขอรับความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม เลขที่ ๑๒๐ หมู่ ๓ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ โทรสายด่วนยุติธรรม ๑๑๑๑ กด ๗๗ หรือโทรศัพท์ ๐๒ ๑๔๑๕๑๐๐

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด