โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นักสังคมสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติหน้าที่ IRC (รุ่นใหม่)"

6 ก.พ. 2561 15:55 น. 763 ครั้ง

วันนี้ (6 กุมภาพันธ์ 2561) เวลา 09.30 น. นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นักสังคมสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติหน้าที่ IRC (รุ่นใหม่)" กิจกรรมที่ 2 : ภาคทฤษฎี ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 - 17 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชน ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โครงการดังกล่าวแบ่งออกเป็น 3 กิจกรรม ได้แก่ 1.การพัฒนาศักยภาพนักสังคมสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติหน้าที่ IRC เป็นผู้สอนงาน (Coaching) 2.การฝึกอบรมหลักสูตรนักสังคมสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติหน้าที่ IRC และ 3.การติดตามประเมินผลการฝึกอบรมและปฏิบัติงาน IRC โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์ความรู้ และสร้างความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับแนวทางการทำงานแก่นักสังคมสงเคราะห์ผู้ปฏิบัติหน้าที่ IRC ในการนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานในพื้นที่ รวมทั้งระบบการทำงานของศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน ทักษะการประสานความร่วมมือกับเครือข่ายในการทำงานด้านสังคมสงเคราะห์ ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนและครอบครัว ตลอดจนทักษะการปฏิบัติงานกับเด็กและเยาวชน ครอบครัว และชุมชนให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการบำบัดแก้ไขฟื้นฟูเฉพาะรายที่ตอบสนองต่อสภาพปัญหาและความต้องการให้ครอบคลุมทั้ง 5 ด้านต่อไป

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด