บรรยายกฎหมายพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ฉบับที่ 30 พ.ศ.2560 (4/4) (การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี)

9 ก.พ. 2561 18:12 น. 335 ครั้ง