พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นำคณะฯ ตรวจเยี่ยม สำนักงานกิจการยุติธรรม

12 ก.พ. 2561 11:50 น. 660 ครั้ง

 

วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกิจการยุติธรรม 1 สำนักงานกิจการยุติธรรม ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นำคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยมและรับฟังบรรยายสรุปภารกิจ พร้อมทั้งมอบนโยบายการทำงาน

โดยมี นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ และร่วมรับฟังนโยบายการทำงาน

โอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้เน้นย้ำการดำเนินงานในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1.Platform ต่างๆ ที่ได้รับความเห็นชอบจาก กพยช. และ ครม. แล้ว ต้องมีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง

2.กรอบการดำเนินงาน “กาฬสินธุ์ โมเดล” ที่ สกธ. ได้จัดทำมีความน่าสนใจ และ ควรต่อยอด โดยควรเป็น วีดิทัศน์เน้นมิติด้านการอำนวยความยุติธรรม และการลดความเหลื่อมล้ำ โดยเพิ่มเติมประเด็นแผนงาน และเป้าหมายที่คาดหวัง

3.การสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ควรให้ความสำคัญโดยจัดทำชุดความรู้ที่ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม ทั้งในมิติของทุกช่วงวัย (เช่น คนรุ่นใหม่เน้นการใช้สื่อ IT /Social media รวมทั้งเนื้อหาที่กระชับ ชัดเจน) และพื้นที่ (ประชาชนในแต่ละพื้นที่มีปัญหา จะมีความต้องการ/ปัญหาที่แตกต่างกัน) รวมทั้งต้องมีการติดตามประเมินผลว่าสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากน้อยเพียงใด

4.การเตรียมพัฒนาบุคลากรก่อนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและการพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม ต้องมีการวิเคราะห์ demand บุคลากรของหน่วยงานต่างๆ ในกระบวนการยุติธรรม เพื่อที่จะสามารถกำหนดแนวทางเตรียมพัฒนาบุคลากรก่อนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมให้อย่างเหมาะสม รวมทั้งควรมีการจัดธรรมนูญด้านธรรมาภิบาลของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม

5.การยกระดับการดำเนินงานของ DXC นอกจากการทำ MOU ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ แล้ว ต้องสามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ได้จริง ข้อมูลมีครบถ้วน และทันสมัย รวมทั้งต้องให้ความสำคัญในเรื่องการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลด้วย

ทั้งนี้ รองนายกฯ ได้กล่าวขอบคุณและชื่นชมการทำงานของ สกธ. ในภารกิจที่สำคัญต่างๆ และได้ให้แนวคิดการทำงานสำหรับ สกธ. ว่า ควรจะต้อง “Well Known/เป็นที่รู้จักและยอมรับ” จากส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถมารับบริการในเรื่องด้านกฎหมายและกระบวนยุติธรรมจาก สกธ. ได้

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด