ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เรื่องรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวสังกัดสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม และสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

12 ก.พ. 2561 14:11 น. 5971 ครั้ง

เอกสารแนบ