สกธ.เปิดหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในกระบวนการยุติธรรม รุ่นที่ 3 (ศวธ.3)

15 ก.พ. 2561 09:07 น. 1,214 ครั้ง

 

วันที่ 13 ก.พ. 61 นายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในกระบวนการยุติธรรม รุ่นที่ 3 (ศวธ.3) ณ วิทยาลัยกิจการยุติธรรม

พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ทิศทางการวิจัยด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรม” ซึ่งได้กรุณาให้ข้อมูล เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบและเข้าใจถึงสถานการณ์งานวิจัยของกระบวนการยุติธรรมในปัจจุบัน รวมถึงแนะนำแนวทางการขับเคลื่อนผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ต่อไป

ทั้งนี้ ในการจัดทำผลงานวิจัยในหลักสูตร ศวธ.3 จะดำเนินการให้เป็นไปตามกรอบการวิจัยด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ ‭‭2560 – 2561‬‬ ทั้ง 6 มิติ คือ

1) การวิจัยสำรวจความจำเป็นและความต้องการนวัตกรรมทางกฎหมายให้สอดคคล้องและเหมาะสมกับพลวัตทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
2) การวิจัยประสิทธิภาพของขั้นตอนและการบังคับใช้กฎหมาย โดยศึกษาด้านการนำกฎหมายมาใช้ในทางปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย
3) การวิจัยพัฒนา ปรับปรุงโครงสร้าง ระบบงาน และบุคคลากรในกระบวนการยุติธรรม
4) การวิจัยนวัตกรรมและนิติวิทยาศาสตร์
5) การวิจัยพัฒนาและส่งเสริมมาตรการกระบวนการยุติธรรมทาจงเลือก และการมีส่วนร่วม ในการงานยุติธรรม โดยศึกษาการนำกระบวนการยุติธรรมทางเลือกมาใช้ในกระบวนการยุติธรรม
6) การวิจัยสร้างมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพในด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม สู่การรองรับการเป็นสมาชิกสมาคมประชาคมอาเซียน

โดยหลักสูตร ศวธ.3 นี้ จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ ”วิจัยอย่างมืออาชีพ ผลักดันการปฏิบัติ เพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย” ระหว่างวันที่ 13 ก.พ. – 28 มี.ค. 61 มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 40 คน จากหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรม หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด