ป.ป.ส. ร่วมกับตำรวจออสเตรเลีย จัดฝึกอบรมการใช้อาวุธโดยเครื่องจำลองสถานการณ์ (Simulator)

21 ก.พ. 2561 22:05 น. 1,323 ครั้ง

ป.ป.ส. ร่วมกับตำรวจออสเตรเลีย จัดฝึกอบรมการใช้อาวุธโดยเครื่องจำลองสถานการณ์ (Simulator)

วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16.00 น. นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) พร้อมด้วย นายสตีเฟ่น ฟราย เจ้าหน้าที่ตำรวจประสานงานอาวุโส ประจำกรุงเทพฯ สำนักงานตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลีย (AFP) เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรม พร้อมมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “การฝึกการใช้อาวุธโดยเครื่องจำลองสถานการณ์ (Simulator) รุ่นที่ 8 ประจำปี 2561” ให้กับเจ้าหน้าที่จาก 9 หน่วยงาน คือ กองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด กองบัญชาการตำรวจนครบาล กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง โรงเรียนนายร้อยตำรวจ และสำนักงาน ป.ป.ส. รวมจำนวน 17 นาย ที่เป็นผู้ฝึกด้านการใช้อาวุธให้แก่เจ้าหน้าที่ในสังกัด หรือผู้ฝึกด้านการใช้อาวุธโดยเครื่องจำลองสถานการณ์ ณ ศูนย์ฝึกยิงปืนสถานการณ์จำลอง สำนักงาน ป.ป.ส. (ดินแดง)

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แสดงความห่วงใยถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ปราบปรามยาเสพติด และได้มีข้อสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ประสานความร่วมมือกับกระทรวง กรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ ในการจัดหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 
ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ (ศอ.ปส.) ให้ความสำคัญ และตระหนักถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานด้านการปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ ได้มีคำสั่ง ศอ.ปส. ที่ 10/2560 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2560 เรื่อง มาตรการในการป้องกันการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการปราบปรามยาเสพติด มอบหมายให้ สำนักงาน ป.ป.ส. กำหนดหลักสูตรการฝึกอบรมที่เป็นมาตรฐานกลาง 6 หลักสูตร ภายใต้โครงการ T-SAFE สำหรับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการสืบสวนปราบปรามให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะในการป้องกันตัว เพื่อลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ และประชาชนที่อยู่ในเหตุการณ์ รวมถึงผู้ที่อาจได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่

นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า “การฝึกการใช้อาวุธโดยเครื่องจำลองสถานการณ์ (Simulator)” ในครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นรุ่นที่ 8 ระหว่างวันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2561 โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลีย (Australian Federal Police-AFP) มาให้ทักษะและประสบการณ์ในการฝึกยุทธวิธี ร่วมกับวิทยากรจากศูนย์ฝึกตำรวจ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ และสำนักงาน ป.ป.ส. มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมที่เป็นครูฝึกการใช้อาวุธของแต่ละหน่วยได้รับการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการใช้อาวุธผ่านสถานการณ์จำลอง โดยมุ่งเน้นไปในแนวทางการฝึกปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีในการฝึกฝนทักษะ เพื่อตอบรับนโยบาย Thailand 4.0 และเพื่อให้หน่วยงานสามารถนำหลักสูตรมาตรฐานไปใช้ประกอบเป็นแนวทางการจัดฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ในสังกัดได้เหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงาน มีความพร้อมในการระงับเหตุที่อาจมี  การขัดขืน ต่อสู้ ลดความสูญเสียจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้การปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของเจ้าหน้าที่มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยสูงสุด”


.........

ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย
“สมัครใจเข้าบำบัด ไม่เสียประวัติ ไม่มีความผิด”
แจ้งเบาะแสยาเสพติด สายด่วน ป.ป.ส. โทร. 1386

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด

อัลบั้มรูปภาพ