ยุติธรรมแจงร่าง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับบุคคลให้สูญหายฯ ไม่ถูกกลบฝังไว้อย่างไม่มีกำหนดแน่นอน

27 ก.พ. 2561 13:00 น. 1,146 ครั้ง

              กรณีมีการเสนอประเด็นข่าวการติดตามความคืบหน้าการร่าง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับบุคคลให้สูญหายว่า ร่างดังกล่าวได้มีการปรึกษาหารือกับองค์กรเอกชนและหน่วยงานสิทธิมนุษยชนไปแล้วเกรงว่าจะถูกกลบฝังไว้อย่างไม่มีกำหนดโดยหน่วยงานความมั่นคง และไม่มีท่าทีว่ากฎหมายฉบับดังกล่าวจะมีผลออกมาบังคับใช้เป็นกฎหมายในประเทศไทย นั้น

              กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้ดำเนินการยกร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... และได้ผ่านความเห็นชอบตามลำดับตั้งแต่ชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะรัฐมนตรี วิปคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และวิปสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. แล้วซึ่งในชั้นวิป สนช. ได้ตั้งคณะกรรมการฯ พิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติฯ โดยมีข้อสังเกต ๕ ประเด็น คือ การกำหนดคำนิยาม การกำหนดฐานความผิด สถานการณ์ฉุกเฉิน หลักห้ามผลักดันกลับ เขตอำนาจศาล และการรับผิดของผู้บังคับบัญชา

              ปัจจุบันกระทรวงยุติธรรม ได้นำร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมาปรับปรุงตามข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ โดยหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างใกล้ชิด เช่น กระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงกลาโหม ฯลฯ โดยที่ผ่านมาได้มีการประชุมร่วมกันอย่างต่อเนื่องหลายครั้ง จนได้ข้อสรุปเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ซึ่งกระทรวงยุติธรรมอยู่ระหว่างการดำเนินการตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญ โดยคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๑ จากนั้น จะได้เสนอร่างพระราชบัญญัติฯ เข้าสู่การพิจารณาตามกระบวนการพิจารณากฎหมายต่อไป

 

****************

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด