ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาร่วมกับเครือข่ายในการป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน

28 ก.พ. 2561 15:30 น. 340 ครั้ง

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาร่วมกับเครือข่ายในการป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน จัดโดยกลุ่มงานประสานกิจการเด็กและเยาวชน สำนักพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน โดยมีนายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจฯ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงแรมวังสวนสุนันทา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  อธิบดีกรมพินิจฯ กล่าวว่า การส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาร่วมกับเครือข่ายในการป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน มีการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557 มีการขยายการดำเนินงานเพิ่มขึ้นในทุก ๆ ปี และได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากสถานศึกษา และเครือข่ายในการป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระทำผิดของกลุ่มนักเรียนและนักศึกษาในสถานศึกษา  บทบาทในการป้องกันการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน (Crime Prevention) เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งของกรมพินิจฯ ซึ่งโครงการดังกล่าวนี้ จำเป็นต้องร่วมกันระหว่างสถานศึกษาและเครือข่าย ดังนั้น การสร้างความเข้าใจระหว่างสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน สถานศึกษา และเครือข่ายย่อมส่งผลให้เกิดความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน อันจะนำไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์และมีความยั่งยืน  ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกท่านจะได้นำแนวทางการดำเนินงาน องค์ความรู้ ประสบการณ์ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนข้อมูลไปใช้ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติงานในพื้นที่ ให้เกิดประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนที่จะเป็นอนาคตของชาติต่อไป ด้านดร.โชติมา สุรฤทธิธรรม หัวหน้ากลุ่มงานประสานกิจการเด็กและเยาวชน กล่าวว่า กรมพินิจฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันการก่ออาชญากรรมในเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะช่วงวัยรุ่น ซึ่งเป็นวัยที่เริ่มมีปัญหาพฤติกรรมที่อาจส่งผลให้ต้องเลิกเรียนกลางคันหรือเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้ โครงการดังกล่าวนี้ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2557 - 2558 ตามแผนงาน “หนึ่งสถานพินิจฯ หนึ่งสถานศึกษาและเครือข่ายชุมชน”  ในปี 2557 และได้ขยายการดำเนินโครงการเป็น 1 สถานพินิจ 5 สถานศึกษา และ 1 สถานพินิจ 6 สถานศึกษา ในปี 2559 และ ปี 2560 ตามลำดับ ในปี 2561 นี้ กรมพินิจฯ ได้จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาร่วมกับเครือข่ายในการป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืนขึ้น โดยเล็งเห็นว่า การป้องกันการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาที่ยั่งยืนที่สุดคือ การช่วยให้สถานศึกษาสามารถจัดการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนได้ด้วยตนเอง กรมพินิจฯ กำหนดให้มีสถานศึกษาต้นแบบในการป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืนขึ้น โดยร่วมมือกับเครือข่ายและสถานศึกษา เพื่อให้เกิดการดำเนินการในเชิงป้องกันอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมที่มากขึ้น  และให้หน่วยปฏิบัติสามารถดำเนินโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วประเทศ กรมพินิจฯ จึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการนี้ขึ้น  โดยผู้เข้าร่วมโครงการเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินงานโครงการดังกล่าว ซึ่งประกอบด้วย บุคลากรสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนทั้ง 77 แห่ง ประกอบด้วย นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา และพนักงานคุมประพฤติ  กิจกรรมในการประชุม ได้แก่ การให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน การบรรยายเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ การรายงานตัวชี้วัด การนำเสนอการดำเนินงานโครงการต้นแบบ และในเดือนมกราคม 2561 หน่วยปฏิบัติของกรมฯจะดำเนินการจัดตั้งคำสั่งคณะทำงานและวิเคราะห์สถานการณ์การกระทำผิดในพื้นที่เพื่อคัดเลือกสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด