สถาบันอนุญาโตตุลาการจัดโครงการเสริมสร้างความรับรู้เกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางเลือกด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการในมหาวิทยาลัย

2 มี.ค. 2561 11:24 น. 727 ครั้ง

     สถาบันอนุญาโตตุลาการจัดโครงการเสริมสร้างความรับรู้เกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางเลือกด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการในมหาวิทยาลัย เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางเลือกด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการขั้นพื้นฐานให้แก่นิสิต นักศึกษา เพื่อให้สามารถพัฒนาองค์ความรู้และนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคต

  • ในวันที่ 7 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ในวันที่ 27 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

    สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันอนุญาโตตุลาการ โทรศัพท์ 02 018 1615

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด