การแข่งขันตอบปัญหาทางด้านกฎหมาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในโอกาสครบรอบ 127 ปี วันสถาปนากระทรวงยุติธรรม

5 มี.ค. 2561 13:15 น. 9,696 ครั้ง

กติกาการแข่งขันตอบปัญหาทางด้านกฎหมาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๒๗ ปี วันสถาปนากระทรวงยุติธรรม

คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑. ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของสถานศึกษา
๒. สมัครเป็นทีม ทีมละไม่เกิน ๒ คน ไม่จำกัดเพศ และสามารถศึกษาอยู่ในระดับชั้นที่ต่างกันได้
๓. โรงเรียนสามารถส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันได้ไม่เกิน ๑ ทีม

วิธีการแข่งขัน
นักเรียนทุกคนในแต่ละทีมที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมจะต้องตอบคำถามเพื่อชิงรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ อันดับ ๑ และรองชนะเลิศอันดับ ๒ โดยวิธีคัดเลือกที่คณะทำงานฯ กำหนด

วัน เวลา และสถานที่
๑. แข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น ๒ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
๒. มอบรางวัลจากการแข่งขัน ในวันศุกร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลาประมาณ ๑๐.๐๐ น. ในวันงานสถาปนากระทรวงยุติธรรม ณ กระทรวงยุติธรรม ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

สาขาวิชาที่ใช้ในการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายอาญา
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายเด็กและเยาวชน
- ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

รางวัล
- รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่รางวัลพร้อมใบประกาศเกียรติบัตร และเงินทุนการศึกษา จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้รับโล่รางวัลพร้อมใบประกาศเกียรติบัตร และเงินทุนการศึกษา จำนวน ๗,๐๐๐ บาท
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้รับโล่รางวัลพร้อมใบประกาศเกียรติบัตร และเงินทุนการศึกษา จำนวน ๕,๐๐๐ บาท
- รางวัลชมเชย ๓ รางวัล ได้รับใบประกาศเกียรติบัตร และเงินทุนการศึกษา รางวัลละ ๒,๐๐๐ บาท


หมายเหตุ ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางด้านกฎหมาย จะได้รับค่าสนับสนุนในการเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๒,๐๐๐ บาท และผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะได้รับใบประกาศเกียรติบัตรจากกระทรวงยุติธรรมทุกท่าน

เปิดรับสมัครวันนี้ ถึง ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑

เอกสารแนบ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด