กระทรวงยุติธรรมกับการสร้างความเป็นธรรมและปลอดภัยในโลกดิจิทัล

6 มี.ค. 2561 14:19 น. 766 ครั้ง

             กระทรวงยุติธรรมในฐานะหน่วยงานซึ่งมีพันธกิจด้านพัฒนาระบบงานยุติธรรมและการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามหลักสากล รวมถึงพัฒนาระบบป้องกันอาชญากรรมเพื่อสร้างความปลอดภัยในสังคม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของระบบเงินดิจิทัล (Cryptocurrency) โดยเฉพาะเงินดิจิทัลสกุลบิทคอยน์ (Bitcoin) ซึ่งกำลังได้รับ ความนิยมสูงสุดในปัจจุบัน รวมถึงกิจกรรมอื่นที่เกิดขึ้นบนระบบฐานข้อมูลของเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) นวัตกรรมในโลกดิจิทัลดังกล่าวเป็นทั้งโอกาสและความเสี่ยง จำเป็นต้องสร้างความสมดุลอย่างระมัดระวังด้วยมาตรการที่เหมาะสม มีการกำกับดูแลเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและปลอดภัยในสังคมโดยไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อเร่งสร้างความตระหนักรู้แก่ผู้บริหารในกระทรวงยุติธรรม เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน สื่อมวลชน รวมถึงประชาชนทั่วไป กระทรวงยุติธรรมได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “Bitcoin กับมาตรการในการกำกับดูแล” ขึ้น เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2561 ณ กระทรวงยุติธรรม โดยมี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน กระทรวงยุติธรรมได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีบทบาทสำคัญเกี่ยวกับระบบเงินดิจิทัลและพัฒนาการของเทคโนโลยีบล็อกเชนมาช่วยถ่ายทอดองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ประกอบด้วย พันเอก ดร. เศรษฐพงศ์ มะลิสุวรรณ รองประธานกรรมการ กสทช. ศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ดร.วชิรา อารมณ์ดี ผู้ช่วยผู้ว่าการสายตลาดการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย และ นางทิพยสุดา ถาวรามร รองเลขาธิการ กลต.

            การประชุมข้างต้นมีการนำเสนอและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้อันเป็นประโยชน์ในหลากหลายแง่มุม ในแง่เทคโนโลยีสารสนเทศเห็นว่า เงินดิจิทัลและเทคโนโลยีบล็อคเชนมีแนวโน้มจะเป็นนวัตกรรมสำคัญของโลกอนาคต มีหลักการสำคัญคือการกระจายอำนาจโดยปราศจากคนกลาง (เทคโนโลยีแบบ peer-to-peer) การมาถึง ของระบบ 5G ในเร็วๆ นี้จะเปลี่ยนโฉมหน้าของธุรกรรมและพฤติกรรมของผู้คน การเกิดขึ้นของสัญญาอัจฉริยะ (Smart Contract) ซึ่งเริ่มมีการใช้งานแล้วในอุตสาหกรรมพลังงาน ในแง่การเงินและการธนาคารขณะนี้พิจารณาแล้วยังไม่ยอมรับว่าเงินดิจิทัลมีคุณสมบัติเป็นเงินตรา เพราะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย แต่ก็ต้องดูท่าทีต่อไป ในอนาคตซึ่งอาจมีความเปลี่ยนแปลง ในแง่ของตลาดทุน ขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนากฎเกณฑ์เพื่อตรวจสอบและควบคุมการระดมทุน (ICO) ทำนองเดียวกับหลักทรัพย์ มีการส่งเสริมคนรุ่นใหม่ให้เข้ามาร่วมทดลองและพัฒนาระบบ ในแง่ของกฎหมายเพื่อการกำกับดูแล มีกรณีเร่งด่วนคือปัญหาการฟอกเงิน ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาเพื่อออกกฎหมายใหม่ของ สำนักงาน ปปง. ซึ่งจะครอบคลุมถึงธุรกรรมทางการเงินในโลกดิจิทัล ในระยะต่อไปควรมีการกำกับดูแลไปถึงระบบภาษีอากร พัฒนากฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในความรับผิดชอบของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการจัดตั้งหน่วยงานความมั่นคงไซเบอร์ให้เกิดขึ้น ข้อเสนอของที่ประชุมคือการออกกฎหมายซึ่งจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในหลักการของนวัตกรรมนี้อย่างแท้จริง อันจะเป็นประโยชน์ทั้งในแง่ของการส่งเสริมเทคโนโลยี และเพื่อกำกับดูแลไม่ให้เกิดการกระทำความผิดขึ้นในระบบ เช่น การพนัน การฉ้อโกงประชาชน การฟอกเงิน เป็นต้น ขณะเดียวกันก็ต้องเร่งสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนในวงกว้าง เสริมสร้างภูมิคุ้มกันมิให้ต้องตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรม โดยกระทรวงยุติธรรมในฐานะเจ้าภาพการประชุมครั้งนี้ จะได้นำเสนอผลการประชุมต่อกระทรวงการคลังในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

//นายธวัชชัย ไทยเขียว
รองปลัดกระทรวงยุติธรรมและโฆษกกระทรวงยุติธรรม

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด