ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ให้สัมภาษณ์ในประเด็น “โอกาส ความหวัง อนาคต”

8 มี.ค. 2561 13:46 น. 617 ครั้ง

ปัจจุบันกรมราชทัณฑ์มีผู้ต้องหาในคดีอาญาเป็นจำเลยต่อศาลและมีผู้ต้องขังที่ศาลมีคำพิพากษาลงโทษจำคุกในระยะเวลา
ที่แตกต่างกัน อยู่จำนวนกว่า ๓๓๐,๐๐๐ คน ที่กระจายอยู่ในเรือนจำ ๑๔๓ แห่งทั่วประเทศ ทั่งนี้นอกจากการลงโทษ
ตามกฎหมายแล้ว กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม ยังมีหน้าที่แก้ไขฟื้นฟูบุคคลเหล่านี้ เพื่อให้กลับมาเป็นคนดีสู่สังคม
ตามนโยบายกระทรวงยุติธรรมและรัฐบาล รวมทั้งจะได้รับการพิจารณาพักการลงโทษ ตามหลักเกณฑ์ที่มีคณะพิจารณา
ในหลายชั้น

พ.ต.อ. ณรัชต์ เศวตนันทน์  อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าวว่า หลักเกณฑ์ในการพักการลงโทษ ไม่ใช่สิทธิตามกฎหมาย
แต่เป็นประโยชน์ที่ทางราชการให้กับผู้ต้องขัง ที่มีความประพฤติดีอยู่ในระเบียบวินัย ฝึกหัดอาชีพทักษะต่าง ๆ เข้าโครงการต่าง ๆ มีผลการศึกษาเล่าเรียนที่มีผลดี และมีความเสี่ยงในการกระทำผิดซ้ำน้อย ซึ่งโทษที่ได้รับมาอาจจะเป็นโทษครั้งแรกเหล่านี้ทางเรือนจำจะพิจารณาเสนอกรมราชทัณฑ์เพื่อส่งให้คณะกรรมการพิจารณาพักการลงโทษ ซึ่งหลักใหญ่มีอยู่ว่าไม่ใช่สิทธิแต่เป็นประโยชน์ที่ราชการให้แต่ต้องทำตัวให้ดีก่อน เพราะโดยหลักต้องถือว่าศาลพิพากษามาเท่าไหร่ก็ควรจะเท่านั้น โดยหลัก คือ ผู้ต้องขังชั้นเยี่ยมซึ่งเป็นชั้นที่ดีที่สุด สูงที่สุดจะมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาพักการลงโทษได้ไม่เกิน ๑ ใน ๓ ของโทษที่มีอยู่ ชั้นรองลงมา คือ ชั้นดีมากเป็น ๑ ใน ๔ ชั้นดีเป็น ๑ ใน ๕ ลักษณะนี้ แต่ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าไม่ใช่เป็นเรื่องที่ได้มาโดยอัตโนมัติ ไม่ใช่เป็นสิทธิที่ทุกคนต้องได้ เพราะจะพิจารณาให้เฉพาะคนที่เข้าหลักเกณฑ์ และที่สำคัญ คือ นอกจากจะต้องปรับตัวได้แล้ว จะต้องไม่มีความเสี่ยงหรือความเสี่ยงที่จะกลับไปทำผิดซ้ำน้อยที่สุดถึงจะปล่อยไป เพราะว่าหน้าที่
อีกประการหนึ่งของกรมราชทัณฑ์ คือ ไม่เพียงแต่ดูแลผู้ต้องขังแต่ต้องพัฒนาเขาระหว่างที่อยู่ในการควบคุม
ของกรมราชทัณฑ์เท่านั้น แต่ต้องปกป้องคุ้มครองสังคมให้ปลอดจากผู้ที่จะกลับไปทำผิดซ้ำอีก

นายประสาร มหาลี้ตระกูล  อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวว่า ก่อนที่จะทำการปล่อยพักการลงโทษ ลดการต้องโทษสำนักงานคุมประพฤติจะไปสืบเสาะข้อเท็จจริงเพื่อดูว่าเมื่อออกไปแล้วจะไปอยู่กับใคร จะมีอาชีพอะไรรองรับ และชุมชน
มีความเห็นว่าอย่างไร จากนั้นจะรายงานไปที่คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง และเมื่อเขาได้รับโอกาสปล่อยมาแล้ว ทางกรมราชทัณฑ์จะต้องเตรียมความพร้อมเรื่องการฝึกอาชีพตั้งแต่อยู่ในเรือนจำ ซึ่งการเตรียมความพร้อมเมื่ออยู่ข้างในเรือนจำ
เป็นเวลานานจะต้องปรับตัวให้เข้ากับสังคม โดยจะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปมีส่วนร่วมตั้งแต่ชั้นยังไม่ปล่อยแต่เมื่อปล่อยออกมาแล้ว
สิ่งหนึ่งที่ต้องทำ คือ ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กรรมการกำหนดที่มีทั้งข้อให้ปฏิบัติและข้อห้ามปฏิบัติ แต่สิ่งสำคัญอย่างยิ่ง
ที่เป็นไปตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมที่ให้ความสำคัญในเรื่องการคืนคนดีสู่สังคม ส่งเสริมคนดีสู่สังคม
คือ การที่จะทำให้คนเหล่านี้มีอาชีพและเป็นอาชีพที่ยั่งยืน

 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของกระทรวงยุติธรรม

ท่านคิดว่าข้อมูลข่าวสารนี้มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวนี้มากน้อยเพียงใด

ท่านพึงพอใจในรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด